ข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการ

ลักษณะการให้บริการ
                www.CounterService.Co.Th เป็นบริการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นทั้งผู้ใช้บริการทั่วไปและสมาชิกโดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนของการให้บริการ Bill Payment และ Ticket Net สำหรับเนื้อหาใน       
www.CounterService.Co.Th แบ่งเป็น ดังนี้
1. ให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร ทั่วๆไป ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการโดยไม่ต้องสมัคร สมาชิก
2.ให้บริการ เฉพาะ สมาชิก ที่ต้องผ่านการลงทะเบียน ตามเงื่อนไขของการให้บริการ ของแต่ละบริการ ที่กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็น
    2.1. ให้บริการ ทางด้านข้อมูล การรับชำระ Bill Payment
    2.2. ให้บริการ ทางด้านข้อมูล การขายตั๋ว Ticket Net
    2.3. ให้บริการ ทางด้านการจองตั๋ว ผ่าน www.CounterService.Co.Th

เงื่อนไข ในการใช้บริการ
    การเข้ามาใช้บริการ ใน www.CounterService.Co.Th ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาใช้บริการในลักษณะของการ เข้ามาดู ข้อมูล ข่าวสาร และ/หรือ ใช้บริการในฐานะสมาชิก นอกเหนือจากนี้แล้ว ผู้ใช้บริการ ต้องไม่มีการดำเนินการในลักษณะ ดังนี้
    1. Upload หรือกระทำการโอนข้อมูลเข้ามายัง
www.CounterService.Co.Th โดยการส่งข้อความและ/หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย ของบ้านเมือง ข้อความที่เป็นการกล่าวอนาจาร หมิ่นประมาท แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น หรือกระทำการใด ที่ขัดต่อกฏระเบียบปฏิบัติใดๆ ที่มีการกำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการทำธุรกรรมใด บน Internet (อินเตอร์เนท)
    2.ให้ข้อมูล ที่เป็นเท็จ หรือปลอมแปลง หรือใช้ข้อมูล ของบุคคลอื่น
    3.เข้ามาดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ หรือเผยแพร่ ข่าวสาร เนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ เข้ามาเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
เงื่อนไขในการเป็นสมาชิก
     1. ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการ ตกลงที่จะให้ข้อมูล ปัจจุบัน ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม ของการลงทะเบียน และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้นั้น มีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการลงลายมือชื่อหรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด และบริษัทฯ สามารถนำข้อมูลในการลงทะเบียนเหล่านี้ใช้เป็นพยานหลักฐานในกรณีต่างๆ ได้
        2. ผู้ใช้บริการ ต้องมีหน้าที่ ในการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล การลงทะเบียนให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริงตลอดเวลา
        3. ผู้ใช้บริการต้องไม่แอบอ้าง หรือนำข้อมูล ของผู้อื่น มาใช้ในการลงทะเบียน
        4.ผู้ใช้บริการ ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ในการใช้บริการ ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ที่ทางบริษัทฯอาจจะกำหนดขึ้นในภายหน้า ซึ่งมีผลที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามทุกประการ
        5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้บริการโดยทางบริษัทฯจะทำประกาศ ใน “ข้อตกลงและเงื่อนในการใช้บริการ” ให้ถือเป็นสิ่งที่ทางผู้ใช้บริการ ต้องเข้ามาตรวจเช็ค เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการเอง
        6.
ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการของทางบริษัทฯ เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่างๆ หรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม
        7.การใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ ทางบริษัทฯ กำหนดให้ใช้ User Login และ Password ในการเข้ามาใช้งานในระบบงาน ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงว่า จะรักษา User Login และ Password ไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ
        8.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายใดๆ เนื่องจาก User Login และ Password ส่วนตัวสูญหาย หรือ มีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ใช้บริการ ที่ต้องดูแล และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้ผู้หนึ่งผู้ใด ทราบโดยเด็ดขาด หากเกิดการกระทำอันใดโดยใช้ User Login นั้นแล้ว ให้ถือเป็นความรับผิดชอบ และถือเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการ ตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้
        9.ผู้ใช้บริการ ควรที่จะ Log Off ออกจากบริการทุกครั้งที่ ไม่มีการใช้บริการแล้วทุกครั้ง
        10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการับสมัครหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

ขอบเขต ความรับผิดชอบ
   
1.ทางบริษัทฯ ไม่ได้ให้การรับรองว่า ข้อมูลและบริการใน
www.CounterService.Co.Th นี้เป็นไปตามความต้องการ หรือความคาดหมายของผู้ใช้ทุกราย ว่าไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส ข้อบกพร่อง ความล่าช้า รวมทั้งมิได้รับรองว่า ความผิดพลาดใดๆ ของซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขในทันที การใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ใช้บริการเอง และยอมรับความเสี่ยงสำหรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้
    2.ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของทางบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทุกวัน ยกเว้น ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร เน็ตเวิร์ก ที่เกี่ยวข้องกับของทางบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือกำลังซ่อมแซม หรืออยู่ระหว่างการดูแลระบบ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
    3.ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการของทางบริษัทฯ นั้นเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่างๆ หรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม โดยการใช้บริการนั้นมีการใช้ User Login และ Password ของผู้ใช้บริการประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการให้บริการประเภท นั้นๆ ตามที่ ทางบริษัทฯ ได้กำหนด
ความปลอดภัยของข้อมูล
    1.ข้อมูล ส่วนบุคคล หรืออื่นใด ที่ผู้ใช้บริการ ได้กระทำการผ่าน www.CounterService.Co.Th บริษัทฯจะดำเนินการให้ความคุ้มครอง และรักษาอย่างดีที่สุด ตามความสามารถของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย สูญหาย การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และหรือนำข้อมูลไปใช้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์
        2.ในกรณี ที่ข้อมูลส่วนบุคคล หรืออื่นใดถูกดำเนินการ ลับลอบนำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข หรือ Hack ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดหรือวิธีการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดนั้น

การเปิดเผยข้อมูล
การส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กโทรนิค (E-Mail)
   
1.ระบบจะทำการส่งจดหมาย ทาง ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิค(E-Mail) เพื่อเป็นการ ตอบรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
    2.ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการสามารถ เลือกที่จะรับข้อมูลและข่าวสารใดๆ จากทางบริษัทฯ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูลได้ตลอดเวลา
    3.ทางบริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชั่นพิเศษ ต่างๆให้กับผู้ใช้บริการ ทาง ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิค (E-Mail)
เงื่อนไขในการให้บริการ จอง/ซื้อบัตร (เฉพาะสมาชิก)
   
1.ผู้ใช้บริการ ต้อง เป็นสมาชิกของบริษัทเท่านั้น กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิก ได้ด้วย ตนเอง ผ่าน
www.CounterService.Co.Th หรือผ่าน Call Center โทรศัพท์ 0-2631-0299
    2.ผู้ใช้บริการต้องใช้ User Login และ Password ที่ได้จากการเป็นสมาชิก เพื่อ Sign In เข้าระบบงานใน การ จอง/ซื้อบัตรการแสดง
    3.ผู้ใช้บริการ สามารถ ดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
        3.1.ทำการสั่งซื้อ บัตรการแสดง โดยการชำระด้วย บัตรเครดิต/บัตรเดบิท/บัตรเติมเงิน
เมื่อบริษัทฯพร้อมเปิดให้บริการ
        3.2.ทำการจองบัตรการแสดง โดยการชำระด้วยเงินสด
    4.จุดในการรับ ชำระเงิน กรณีที่ผู้ใช้บริการ เลือกที่จะชำระ ด้วยเงินสด
        4.1.จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขากว่า 2,000 จุดบริการ ทั่วประเทศ
        4.2.จุดบริการ Counterservice – Gold Center จำนวน 7 สาขา ได้แก่
            - เอ็มโพเรียม ,เดอะมอลล์ทุกสาขา(ท่าพระ ,บางแค ,งามวงศ์วาน ,รามคำแหง ,บางกะปิ)
                และสำนักงานใหญ่ ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสีลม (ทุกวันเว้นวันหยุด เวลาทำการ 09.00-18.00 น. )
    5.วิธีการในการ รับบัตร
        5.1. รับบัตรที่หน้างานแสดงในช่องบัตรจอง เมื่อบริษัทฯพร้อมเปิดให้บริการชำระ ด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิท/บัตรเติมเงิน
        5.2. กรณี เลือกชำระบัตร ที่จุดรับชำระเงิน
        5.3. รับบัตรที่หน้างานแสดงในช่องบัตรจอง เมื่อทำการชำระบัตรจองที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
        5.4. รับบัตรได้ทันที เมื่อทำการชำระบัตร ที่จุดบริการ Counterservice จำนวน 7 สาขา
        5
.5.รับบัตรได้ทันที เมือทำการชำระบัตร ที่จุดบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมจำหน่ายบัตร จำนวน 20 สาขา
    6. การจองบัตรจะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับแจ้งผลการชำระเงินจากบริษัทฯ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค (E-Mail) ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้ “รหัสการจอง” และกำหนด “ชำระภายในวันที่” เป็นของอ้างอิงในการไปชำระค่าบัตร ณ จุดบริการ
    7.กรณีที่ ผู้ใช้บริการไป ชำระค่าบัตร ณ จุดบริการ เกินกำหนด “ชำระภายในวันที่” ทางบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับ “รหัสการจอง” นั้น
    8. หากผู้ใช้บริการไม่มาชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์
    9.ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งจองบัตร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
    10.ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
    11.ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง แก้ไข และหรือคืนบัตร ภายหลังจากผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบัตรแล้ว

เงื่อนไขในการให้บริการ ข้อมูล การรับชำระ Bill Payment (เฉพาะสมาชิก)
   
1.ผู้ใช้บริการ ต้อง เป็นสมาชิกของบริษัทเท่านั้น กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิก ได้ด้วย ตนเอง ผ่าน
www.CounterService.Co.Th หรือผ่าน Call Center โทรศัพท์ 0-2631-0299
   
2.ผู้ใช้บริการต้องใช้ User Login และ Password ที่ได้จากการเป็นสมาชิกเพื่อ Sign In เข้าระบบงานในการ ใช้บริการ สอบถามข้อมูล, และบริการอื่นๆ ตามที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
    3.ทาง บริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูล ระยะเวลา ตามเงื่อนไขของสัญญาและหรือสิทธิในการใช้บริการของสมาชิก ตามที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด

เงื่อนไขในการให้บริการ ข้อมูล การขายตั๋ว Ticket Net (เฉพาะสมาชิก)
    1.ผู้ใช้บริการ ต้อง เป็นสมาชิกของบริษัทเท่านั้น กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิก ได้ด้วย ตนเอง ผ่าน www.CounterService.Co.Th หรือผ่าน Call Center โทรศัพท์ 0-2631-0299
       
2. ผู้ใช้บริการต้องใช้ User Login และ Password ที่ได้จากการเป็นสมาชิกเพื่อ Sign In เข้าระบบงานในการ ใช้บริการ สอบถามข้อมูล และบริการอื่นๆ ตามที่ทางบริษัทฯเป็นผู้กำหนด
        3.ทาง บริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูล ระยะเวลา ตามเงื่อนไขของสัญญาและหรือสิทธิในการใช้บริการของสมาชิก ตามที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด

ลิขสิทธิ์ ตามกฏหมาย
   
  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ ในรูปแบบ, เนื้อหา, สัญญลักษณ์, การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ที่ปรากฏใน เว็บไซด์
www.CounterService.Co.Th ทั้งหมด มิให้ผู้ใช้บริการ ทำซ้ำ, ลอกเลียนแบบ, กระทำการอื่นใด โดยมีได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร จากทางบริษัทฯ